מגייסים עובדים?
עמוד הבית > הצהרת פרטיות

הצהרת פרטיות

בהצהרת פרטיות זו תפורט בפנייך מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר החברה הפועל תחת שם המתחם https://www.nisha.co.il/ (להלן: "האתר" או "אתר החברה"). המועד בו בוצע העדכון האחרון להצהרה מופיע בתחתית הצהרה זו ו – נישה הייטק בע"מ ) (להלן: "נישה הייטק"): ("החברה") תהיה זכאית, מעת לעת, לשנות או לעדכן את הוראות הצהרת פרטיות זו . מומלץ כי תחזור […]

בהצהרת פרטיות זו תפורט בפנייך מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר החברה הפועל תחת שם המתחם https://www.nisha.co.il/
(להלן: "האתר" או "אתר החברה"). המועד בו בוצע העדכון האחרון להצהרה מופיע בתחתית הצהרה זו ו – נישה הייטק בע"מ ) (להלן: "נישה הייטק"): ("החברה") תהיה זכאית, מעת לעת, לשנות או לעדכן את הוראות הצהרת פרטיות זו . מומלץ כי תחזור ותעיין בהצהרה זו מעת לעת.

כל התנאים בהצהרה זו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לכלל המגדרים

פרט למונחים אשר הוגדרו במפורש בהצהרת פרטיות זו, תהיה לכל המונחים הבאים לידי שימוש בהצהרת הפרטיות ולא הוגדרו בה, המשמעות הנודעת להם בתקנון השימוש באתר החברה בכתובת  https://www.nisha.co.il

כפי שיהיה מעת לעת, אלא אם יש בכך משום סתירה להצהרת הפרטיות או לתוכנה.

 1. איסוף פרטים במאגר מידע
  הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר החברה, בעת עיצוב הפרופיל האישי באתר החברה ו/או בתוך קורות החיים ו/או ה"לידים" שתשלח לחברה (להלן: "פרטי המידע האישי"), יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותי האתר.
 2. השימוש במידע

2.1. בעת השימוש באתר החברה יכול שיצטבר מידע נוסף על נוהגיך (מעבר לפרטי המידע האישי שיימסרו על ידך), העמודים שבהם צפית, איזורים ופורומים אליהם נכנסת והודעות בהן צפית באיזור השיח, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. החברה תשמור את המידע האמור, כמו גם את פרטי המידע האישי במאגריה. השימוש במידע זה ייעשה רק על פי הצהרת פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

2.1.1. כדי לאפשר לך שימוש בשירותי האתר, כנזכר בתקנון השימוש באתר;

2.1.2. לשלוח אליך, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, טלפון ו/או תוכנות מסרים מיידים פריטי מידע אותם ביקשת לקבל במסגרת שירותי האתר . בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור;

2.1.3. ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך);

2.1.4. לצורך ניתוח ואיסוף מידע סטטיסטי, כאשר מידע זה לא יזהה אותך אישית;

2.1.5. לכל מטרה אחרת, המפורטת בהצהרת פרטיות זו או בתקנון האתר.

2.2. לצורך איסוף מידע סטטיסטי וניטור פעילות אתר החברה, החברה נעזרת בשירותי "Google Analytics" (ועשויה להיעזר, בנוסף או במקום, גם בשירותי גופים אחרים המספקים שירות דומה בטיבו). המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אישית את המשתמשים ומיועד, כאמור, לצרכים סטטיסטיים בלבד, כאשר גם ספק השירות יכול וישמור במאגריו את המידע הסטטיסטי האמור.

 1. מסירת מידע לצדדים שלישיים

3.1. בראש ובראשונה ישמשו פרטי המידע האישיים על מנת לבחון: (א) את התאמת המועמדים שאת קורות חייהם שלחת לאחת המשרות הפתוחות שיש לחברה, ו/או ללקוחות החברה להציע להם ("המועמדים"); או (ב) את התאמת ה"לידים" אשר שלחת לחברה לסוג המשרות המעניינות את החברה.

3.2. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי המידע האישי שלך ושל המועמדים מטעמך והמידע שנאסף על פעילותכם באתר החברה (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

3.2.1. החברה עשויה לספק מידע מסויים במסגרת פנייתה למי מן הגורמים שציינת בקורות חייהם של המועמדים, ככאלו שהעסיקו את המועמדים בעבר או הממליצים עליהם, במסגרת הליך וידוא פרטיהם.

3.2.2. החברה עשויה לפנות ללקוחות הנקובים אשר "לידים" אודות משרה פנויה אצלם הועברה על ידך לחברה, לצורך יצירת התקשרות עסקית בין החברה ללקוחות הנקובים לביצוע השמה או הצעה למשרת מיקור חוץ.

3.2.3. בכפוף להסכמתך, החברה עשויה להעביר את פרטי המידע האישיים גם למי מלקוחותיה אשר עשויים להיות מעוניינים להעסיק מועמדים כעובדים שלהם או לקבל שירותי מיקור חוץ מן החברה באמצעות המועמדים, על מנת שלקוחות אלו ייבחנו את מידת התאמת המועמדים להיות מועסקים אצלם או לתת להם שירותים בדרך של מיקור חוץ. החברה תבקש את הסכמת המועמדים כאמור בטרם ביצוע פנייה ללקוחותיה והעברתם של פרטי המידע האישי הנוגעים להם אליהם.

3.2.4. כידוע לך, החברה המתפקדת כלשכת תעסוקה פרטית המתמקדת ב"שידוך" בין מחפשי עבודה ובין מעסיקים פוטנציאליים – לקוחותיה – והשמתם לעבודה אצלם. כחלק אחר מ- קבוצת דנאל, שהחברה משתייכת אליה.

לעיתים העסקת המועמדים במסגרת החברה ו/או לקוחות החברה  לא תצא אל הפועל אך מי מחברות הקבוצה דווקא עשויה להיות מעוניינת להעסיק את המועמדים ישירות אצלה. לפיכך הינך נותן את הסכמתך המלאה לכך שהחברה תחלוק עם חברות הקבוצה את כל פרטי המידע האישי, וכל פרט אחר לגביך ולגבי המועמדים שאת קורות חייהם העברת לאתר, המצויים בידיה, ובתוך כך תשמור את הפרטים במאגר המידע שלה, וגם חברות הקבוצה יוכלו לעשות בו שימוש על מנת לבחון את התאמת המועמדים למשרות אצלן באופן ישיר.

גם שאר חברות הקבוצה יכולות להעביר את פרטי המידע האישיים גם למי מלקוחותיה בחצריהם קיימת אפשרות כי מי המועמדים יועסק על ידי החברה במתן שירותים מטעמה, על מנת שלקוחות אלו ייבחנו את מידת התאמת המועמדים למתן שירותים אצלם. החברה המעבירה תבקש את הסכמת המועמדים בטרם ביצוע פנייה ללקוחותיה והעברתם של פרטי המידע האישי הנוגעים למועמדים אליהם. הסכמתך, כאמור, להעברת פרטי המועמדים למי מן הלקוחות תיחשב ככזו שניתנה גם לחברה וגם לקבוצת דנאל.

3.3        החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטי המידע האישי שלך ושל המועמדים מטעמך, והמידע שנאסף על פעילותכם באתר החברה מבלי לבקש את הסכמתך/ הסכמתם לפי העניין, בטרם ביצוע העברת המידע, במקרים המפורטים להלן:

3.3.1.    במקרה שתפר את תקנון האתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

3.3.2. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור כל מידע אודותיך או אודות המועמדים מטעמך לצד שלישי;

3.3.3. בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

3.3.4. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי, לרבות המועמדים.

 1. אבטחת מידע

החברה מפעילה אמצעי אבטחת מידע הבאים לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר החברה ו/או למחשביה, אך אין בהם בטחון מוחלט. כמו כן אין באפשרות החברה לוודא כי משלוח התראות כאלו או אחרות לא ייורט על ידי צדדים שלישיים הפועלים ברשת האינטרנט שלא בהרשאה מטעם החברה. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר החברה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 1. "עוגיות" (Cookies)
  האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) על מנת לאפשר למחשב שלך – אם תבחר בכך – לזכור את שם המשתמש והסיסמא שלך לצורך התחברות לאתר, ותוכל לשוב ולהיכנס לאתר בעתיד בקלות ללא שתצטרך לזכור ולהקיש את שם המשתמש והסיסמא שלך בביקורך הבא באתר החברה.
 2. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
  החברה אוספת, בין בעצמה ובין באמצעות כלים של צדדים שלישיים – כאמור לעיל, ומנתחת מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
 3. זכות לעיין במידע המצוי במאגר מידע

7.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. נזכירך כי בידך האפשרות להתחבר לאתר ולעיין במידע המצוי לגבייך בפרופיל האישי שלך ולתקן כל פרט הדורש תיקון – ואנו מזמינים ומעודדים אותך לעשות כן.

7.2. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שביקשת אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

 

עדכון אחרון: יולי 2024

לשאלות או חששות לגבי מדיניות זו, אנא צור קשר עם מנהלת משאבי אנוש: sherry@nisha.co.il

מחפשים את האתגר הבא שלכם?
icon man תנו לסוכן החכם שלנו לעשות את העבודה
הגדירו אותי
מכירים חבר שמתאים בול למשרה?
גם עוזרים לחברים וגם מרווחים!
המליצו לנו על החברים הטובים שלכם
ותוכלו לזכות עד 1,000 ₪ מאיתנו!
המליצו על חבר

אולי יעניין אותך עוד...

מאמרי הייטק

הייטקיסט כמותג נחשק – כך תעשו את זה נכון!

מותג טוב נמדד קודם כל בחוויה שהוא מעניק, באיך שהוא גורם לנו לדמיין את עצמנו איתו.

קראו עוד
כללי

כן סטארטאפ או לא סטארטאפ?

לא קל להיות הטוב בתחומך. לקום כל בוקר ולהוציא מעצמך את הכי טוב שאפשר..

קראו עוד
כללי

חיפוש עבודה – למה לא כדאי לכם "להתפזר"

עכשיו שאתם מחפשים עבודה, יתכן שאתם מאבדים פרופורציות ומנסים לירות חצים לכל הכיוונים..

קראו עוד
כללי

10 הדיברות לחיפוש עבודה דיסקרטי

אז אתם מתחילים לפזול לצדדים אחרים, פתאום גיליתם שחברים בתפקיד שלכם במקום אחר מרוויחים יותר.

קראו עוד
מאמרי הייטק

לעבוד בהייטק באיזור הצפון – לא מה שחשבתם

שכשזה נוגע להייטק, אין יותר חוקים גיאוגרפיים וכבר לא חייבים לגור במרכז רק כדי למצוא עבודה במרכז.

קראו עוד
כללי

דרושים ממליצים – מה עושים כשאין ממליצים ?

הגעתם לראיון עבודה, הרשמתם את המראיינים, עברתם את המבחנים המקצועיים..

קראו עוד
לכל המדריכים

מגוון רחב של הזדמנויות, בדרך לתפקיד הבא שלך…